Muziektherapie

Praktijk voor Muziektherapie:

Mijn jarenlange ervaring als muziektherapeute heeft mij geleerd dat muziek een prachtig, helend en uitstekend medium is dat op verschillende wijze en voor verschillende doeleinden voor jong en oud kan worden ingezet.

Naast de natuurlijk helende kwaliteiten welke muziek bezit heeft muziek het vermogen om  zowel het jonge kind als de volwassenen weer te openen voor ontwikkeling.

Muziek is daarom een uitstekend medium waar in een veilige therapeutische setting kan worden gewerkt aan het inzichtelijk maken van ontwikkeling of levensproblematiek en geeft deze zelfde veilige therapeutische setting mogelijkheden tot onderzoek, experimenteren en ontwikkelen van nieuw gedrag.

Een muziektherapie sessie met een volwassene is er vooral op gericht de levensproblematiek die wordt ervaren inzichtelijk te maken in de muziek en de instrumentenkeuze en via de ervaring in de muziek wordt gezocht naar en gewerkt aan verwerking en oplossing.  Zo zal in een muziektherapie sessie met kinderen het werken met de problemen vooral gebeuren d.m.v. het maken van muzikale improvisaties en het uitwerken van persoonlijke thema’s in het maken van muzikale hoorspelen. Ook maak ik gebruik van de symbolieken in sprookjes en van de specifieke kwaliteit van een instrument om bepaalde emotie’s uit te werken en te verwerken.

Muziektherapie leent zich uitstekend om individueel en groepsgewijs communicatieproblematiek uit te lichten en positief te beïnvloeden.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Graag wil ik u ook uitnodigen om op deze link te klikken:

http://faithtap.com/469/blind-autistic-boy-sings/?a=1

en het filmpje te bekijken waarop zo prachtig te zien is wat muziek en zingen kan betekenen voor kinderen die ondanks hun fysieke en mentale beperkingen door muziek in hun kracht komen te staan.

In de onderstaande informatie heb ik op schematische wijze onder woorden gebracht hoe muziektherapie werkt en wat muziektherapie voor de ontwikkeling van u of uw kind kan betekenen en hoe muziektherapie wordt ingezet.

Wat is muziektherapie?

Muziektherapie is een methodische vorm van hulpverlening waarbij muzikale middelen binnen een therapeutische relatie worden gehanteerd teneinde verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied te bewerkstelligen.

Methodische vorm van hulpverlening:

Het begrip methodisch impliceert in deze de volgende facetten;

* Aan de muziektherapie gaat een indicatie stelling vooraf.

* De therapie richt zich op specifieke doelstellingen die aansluiten bij de hulpvraag.

* Er wordt planmatig gewerkt.

* De therapieresultaten worden geëvalueerd. Dit gebeurt met u als client op afspraak. Werk ik met uw kind dan wordt er geëvalueerd na de eerste vier observatie sessies en wordt het proces daarna elke zes weken geëvalueerd. Evaluaties vinden zonodig ook plaats met de school en de leerkracht.

Muzikale middelen:

In de muziektherapie wordt gebruik gemaakt van muzikale elementen zoals:

* Maat

* Ritme

* Melodie

* Harmonie

* Klank

* Menselijke stem

* Integratie van deze elementen in muzikale gestalten

* Verder wordt gebruik gemaakt van diverse therapeutische instrumenten evenals muzikale spelvormen en liedvormen in opgeschreven, opgenomen of overgeleverde vorm.

Therapeutische relatie:

In de muziektherapie wordt gewerkt met een professionele relatie tussen de hulpvrager en therapeut gebaseerd op een hulpverleningsovereenkomst en waarin de therapeut zich houdt aan de gedragsregels van de Beroepscode voor de creatief therapeut.

Verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied:

Bij verandering gaat het om processen waarbij iets nieuws in de plaats komt van iets ouds. 

Bij ontwikkeling wordt een aanwezig potentieel daadwerkelijk ontplooid.

Er is sprake van stabiliteit als achteruitgang of ongewenste schommelingen in het toestandsbeeld van de hulpvrager worden voorkomen.

Acceptatie tenslotte houdt in dat de hulpvrager constructief leert omgaan met de eigen beperkingen en met de onveranderde omstandigheden.

Alle vier processen kunnen betrekking hebben op emotionele, gedragsmatige, cognitieve, sociale of lichamelijke verschijnselen.

Uitgangspunten van de muziektherapie zijn:

* Muzikaal gedrag vertoont vaak overeenkomst met buitenmuzikaal probleemgedrag.

* Muziek maken en muziek beluisteren roept emotie op.

* Muziek maken in gezelschap is communiceren met elkaar.

* Muziek heeft per definitie structuur.

* Er bestaat een natuurlijk verband tussen muziek en beweging.

* Muziek heeft invloed op vegetatieve functies zoals het hormoon en immuun systeem.

Indicaties voor muziektherapie kunnen zijn:

* Angst, faalangst

* Onzekerheid

* Spanningsklachten, gespannenheid

• Rouwverwerking

* Depressie

* Problemen in de omgang met anderen

* Ontwikkelingsachterstand

* Identiteitsproblematiek

* Verwerken van negatieve en of traumatische gebeurtenissen

* Contactstoornissen

* A.D.H.D

* PDD- NOS 

Intake gesprek:

Onze kennismaking begint altijd met een intake gesprek. Tijdens het intake gesprek is het belangrijk dat we uw problemen of de problemen van uw kind in kaart brengen en is het belangrijk dat u duidelijkheid krijgt over mijn wijze van werken en de methodieken die ik gebruik. Het intake gesprek wordt ook gebruikt om af te tasten of ik daadwerkelijk voor u en uw kind de juiste therapeute ben en muziek het juiste medium is.

Muziektherapie sessies:

Besluiten we samen door te gaan dan spreken we af in welke frequentie de sessies plaats vinden. Dit kan zijn een wekelijks sessie, om de twee weken of eens in de maand etc.

Een muziek therapeutische sessie duurt 60 minuten.

Werk ik met uw kind dan is het belangrijk dat in de eerste periode de sessies wekelijks plaatsvinden. De eerste vier sessies zijn observatie sessies. Deze worden na deze vier keer met u besproken.

De ervaring laat zien dat na tien sessies er zeker een verandering heeft plaatsgevonden en wordt al dan niet de frequentie aangepast. Iedere zes weken is er een evaluatie moment over het proces.

Kosten muziektherapie sessie:

De kosten voor een intake gesprek zijn € 50, –

De kosten voor volwassenen per muziektherapie sessie zijn € 65, –

De kosten voor een muziektherapie sessie voor kinderen onder de 18 jaar zijn € 55, –

De kosten voor het ouder evaluatie gesprek zijn € 50, –

De kosten voor evaluatie gesprekken met de leerkracht van uw kind op school zijn € 60, –

Stuur voor meer informatie, vragen of aanmelding uw Email naar: gaia@tweakers.net:

Het onderwijs van ons hart:

Is het niet zo dat wij Gaia, Moeder Aarde, in bruikleen hebben van onze kinderen? Is het niet zo dat het onderwijzen van de harten van onze kinderen maakt dat zij tot evenwichtige mensen kunnen uitgroeien?

Hoe wij met liefde, muziek, dans, sport en kunst de harten van onze kinderen kunnen onderwijzen en zij daarmee hun plek op Gaia, Moeder Aarde volwaardig kunnen innemen, laat ons dit prachtige filmpje zien. Met dank aan:photo

Opleiding:

1991 – 1995: Creatieve therapie Muziek Hogeschool Arnhem – Nijmegen – 2002 – 2015: Geregistreerd muziektherapeute.